فایل word مطالعه تغييرات اسيد هيالورونيك ماتريكس خارج سلولي در كارسينوماي كولون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مطالعه تغييرات اسيد هيالورونيك ماتريكس خارج سلولي در كارسينوماي كولون دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه تغييرات اسيد هيالورونيك ماتريكس خارج سلولي در كارسينوماي كولون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه تغييرات اسيد هيالورونيك ماتريكس خارج سلولي در كارسينوماي كولون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه تغييرات اسيد هيالورونيك ماتريكس خارج سلولي در كارسينوماي كولون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده پزشكي

تعداد صفحات :6

زمینه و هدف: ماتریكس خارج سلولی شبكه پیچیده ای از پروتئین ها و گلیكوزآمینوگلیكانها است كه نقش با اهمیتی در فیزیولوژی طبیعی سلول ها و تنظیم میان كنش های سلول- سلول و سلول- ماتریكس خارج سلولی ایفا می كند. تغییر اجزای این بخش بافتی زمینه ساز ترانسفورماسیون های سلولی و متاستاز می باشد. هدف این مطالعه ردیابی تغییرات اسید هیالورونیك ماتریكس خارج سلولی در استرومای كارسینومای كولون در پاسخ به رنگ آمیزی آلسین بلو به روش تغییر بحرانی غلظت یون منیزیم بود.روش بررسی: بلوك های پارافینی 30 بیمار با تشخیص كارسینومای كولون (از هر گرید 10 بیمار) از فایل آسیب شناسی انتخاب گردید. پس از بریدن مقاطعی با ضخامت 5-6 میكرومتر برشها با روش هماتوكسیلن- ائوزین رنگ آمیزی شدند. پس از تایید تشخیص قبلی سایر برشها به روش آلسین بلو با pH=5.8 به طریقه تغییر غلظت بحرانی یون منیزیم رنگ آمیزی شدند و آنگاه بر اساس شدت رنگ آمیزی به گریدهای سه گانه (1) و (2) و (3) به ترتیب از كم به متوسط زیاد درجه بندی شدند. اطلاعات حاصله به كمك نرم افزار آماری SPSS با تست های غیرپارامتری تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج نشان داد كه بین گریدینگ هیستوپاتولوژیك و شدت واكنش استرومای تومور به آلسین بلو ارتباط معنی داری وجود دارد (p<0.005). با تست Man Whitney میان گرید I هیستوپاتولوژی با گرید II آن از نظر شدت پاسخ استروما به آلسین بلو اختلاف معنی داری وجود نداشت در حالی كه این اختلاف برای گرید I با III و گرید II با III به ترتیب با (p<0.002) و (p<0.005) معنی دار است.نتیجه گیری: اختلاف واكنش استرومای تومور به آلسین بلو در گریدهای مختلف سرطان كولون انعكاسی از میزان متفاوت اسید هیالورونیك استروما بوده و می تواند در توجیه پتانسیل متفاوت سلولهای سرطانی با گریدهای مختلف در ایجاد متاستاز كمك كننده باشد.
كلید واژه: سرطان كولون، گریدینگ آلسین بلو اسید هیالورونیك

لینک کمکی