فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و كلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساكنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و كلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساكنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و كلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساكنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و كلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساكنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر توام چربي هاي اشباع و كلسترول دريافتي بر ليپيدهاي سرم در ساكنين منطقه 13 تهران: طرح قند و ليپيد تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :10

سابقه و هدف: اثرات بر هم كنشی (Interaction) بین تركیب اسید چرب اشباع و كلسترول رژیم غذایی از نظر پاسخ لیپوپروتئینی پلاسما كمتر شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر توام اسیدهای چرب اشباع و كلسترول دریافتی بر لیپیدهای سرم در جامعه شهری تهران صورت گرفت.روش بررسی: در این مطالعه، 443 فرد بزرگ تر از 18 سال (171 مرد و 272 زن) ساكن شهر تهران شركت داشتند. دریافت های غذایی معمول فرد، با استفاده از پرسش نامه های 24 ساعت یادآمد خوراك برای 2 روز ارزیابی شد. افراد مورد مطالعه برحسب دریافت چربی اشباع و كلسترول (هر یك با دو سطح طبیعی و بالا) در 4 گروه رده بندی شدند. ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای وابسته (كلسترول تام، تری گلیسرید، كلسترول LDL، كلسترول HDL) و متغیرهای مستقل (دریافت انرژی، كربوهیدرات، فیبر، چربی كل، جربی اشباع، كلسترول) بدست آمد. بر اساس این ضرایب، سن، جنس و نمایه توده بدن (BMI) به عنوان متغیرهای مداخله گر تعیین شدند. جهت بررسی اثر اصلی چربی اشباع و كلسترول دریافتی و نیز اثر متقابل این دو متغیر بر لیپیدهای سرم از آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.یافته ها: میانگین انرژی و چربی دریافتی در افرادی كه چربی اشباع و كلسترول دریافتی آن ها طبیعی بود، كاهش معنی داری نسبت به افرادی كه چربی اشباع و كلسترول دریافتی بالا داشتند، نشان داد (P<0.01). میانگین كلسترول كل و كلسترول HDL سرم در افرادی كه چربی اشباع دریافتی آنها طبیعی بود كمتر از افرادی بود كه چربی اشباع دریافتی بالا داشتند. پس از تعدیل نسبت به عوامل مداخله گر، میانگین HDL سرم در افرادی كه كلسترول دریافتی طبیعی داشتند، كمتر از افرادی بود كه كلسترول دریافتی آنها بالا بود. نتیجه گیری: به نظر می رسد كه چربی اشباع و كلسترول دریافتی و اثر متقابل آنها بر تری گلیسرید، كلسترول كل و كلسترول LDL پلاسما موثر نبوده و تنها میزان كلسترول دریافتی بر كلسترول HDL پلاسما موثر می باشد.
كلید واژه: چربی اشباع، كلسترول، اثر توام، لیپیدهای سرم، تهران

لینک کمکی