فایل word مطالعه اثر شدت و زمان سرزني بر عملكرد دانه ذرت در شرايط خوزستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مطالعه اثر شدت و زمان سرزني بر عملكرد دانه ذرت در شرايط خوزستان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مطالعه اثر شدت و زمان سرزني بر عملكرد دانه ذرت در شرايط خوزستان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مطالعه اثر شدت و زمان سرزني بر عملكرد دانه ذرت در شرايط خوزستان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مطالعه اثر شدت و زمان سرزني بر عملكرد دانه ذرت در شرايط خوزستان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم زراعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثر سرزنی بر عملكرد دانه ذرت، این آزمایش به صورت فاكتوریل و در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعی (82-1381) با استفاده از رقم KSC 704 به اجرا درآمد. عامل اول سه سطح مختلف سرزنی شامل حذف كامل اندام هوایی از بالای بلال، باقی گذاشتن یك برگ و دو برگ بالای بلال و عامل دوم، تاریخ های مختلف سرزنی شامل حذف پس از پایان گرده افشانی (هنگام قهوه ای شدن ریشك ها) و سه تاریخ حذف به فاصله 10 روز پس از این مرحله، مجموعا چهار تاریخ، به علاوه تیمار شاهد بدون سرزنی بود. بنابراین مجموعا 13 تیمار وجود داشت. نتایج نشان داد كه صفات عملكرد دانه و وزن هزاردانه به ترتیب در سطح پنج و یك درصد معنی دار هستند. تیمار شاهد بدون سرزنی با عملكرد دانه 94/9 تن در هكتار و وزن هزاردانه 4/327 گرم بیشترین و تیمار قطع كامل بوته از بالای بلال در پایان گرده افشانی، با عملكرد دانه 15/8 تن در هكتار و وزن هزار دانه 79/269 كمترین بود. بنابراین عمل سرزنی باعث كاهش 18درصد درعملكرد دانه و وزن هزاردانه گردید. اثر تیمار بر میزان پروتئین دانه معنی دار نبود. به علاوه هیچیك از آثار متقابل تیمار درسال معنی دار نشد، كه بیانگر ثابت بودن نتایج تحقیق در دو سال اجرای آزمایش است. اثر میزان قطع برگ و زمان قطع برگ برای صفت عملكرد علوفه تر در سطح یك درصد معنی دار شد. تیمار قطع كامل بوته با عملكرد علوفه 57/6 تن در هكتار بیشترین و تیمار باقی گذاشتن دو برگ بالای بلال با 63/2 تن در هكتار كمترین علوفه را تولید كرد. در اثر سرزنی، درحدود 57/6 تن در هكتار علوفه حاصل گردید، اما كاهشی معادل 79/1 تن در هكتار برای عملكرد دانه را نیز در پی داشت و چون هدف از كشت ذرت در استان خوزستان تولید دانه است، بنابراین سرزنی توصیه نمی گردد. اما چنانچه هدف از كشت، علاوه بر تولید دانه ذرت، تولید علوفه تر نیز باشد، بهترین زمان سرزنی جهت دست یابی به عملكرد بالای علوفه، ضمن حفظ عملكرد دانه، سرزنی در پایان گرده افشانی و یا ده روز پس از پایان گرده افشانی است.
كلید واژه: سرزنی ذرت، علوفه ترذرت، عملكرد دانه ذرت، وزن هزاردانه

لینک کمکی