فایل word تحمل به يخبندان ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم به روش يخبندان طوقه (Crown freezing)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تحمل به يخبندان ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم به روش يخبندان طوقه (Crown freezing) دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تحمل به يخبندان ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم به روش يخبندان طوقه (Crown freezing)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تحمل به يخبندان ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم به روش يخبندان طوقه (Crown freezing)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تحمل به يخبندان ژنوتيپ هاي اميدبخش گندم به روش يخبندان طوقه (Crown freezing) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :18

استفاده از ژنوتیپ های متحمل به تنشهای محیطی یكی از راهكارهای اجرایی سیستم كشاورزی پایدار می باشد. از آنجایی كه زمستان مناسب برای بررسی و انتخاب ژنوتیپ های مقاوم به سرما و یخبندان از هر 10 سال فقط یكبار احتمال وقوع دارد، بنابراین اتكا به روشهای آزمایشگاهی توام با یادداشت برداریهای مزرعه ای، راهی مناسب برای انتخاب مواد جهت تحمل به سرما و یخبندان است. این بررسی در همین راستا در سال 81-1380 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی طرق مشهد در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با 3 تكرار انجام شد. 20 تیمار موجود، ژنوتیپ های امید بخش آزمایش یكنواخت سراسری گندم مناطق سرد بودند كه از بین آن ها ژنوتیپ هایی جهت مناطق سرد كشور معرفی خواهند شد. با استفاده از روش یخبندان طوقه ژنوتیپ های مورد بررسی تا 20- درجه سانتی گراد در شرایط كنترل شده، مورد تیمار قرار گرفتند، و پس از آن درصد بقا پس از یخبندان محاسبه شد. نتایج نشان داد كه ژنوتیپ شماره 9 بالاترین درصد بقا پس از یخبندان (98.33%) و ژنوتیپ شماره 7 كمترین درصد بقا پس از یخبندان (66.67%) را دارا بودند. ژنوتیپ شماره 9 كمترین میزان رطوبت طوقه و ژنوتیپ شماره 7 دارای میزان رطوبت طوقه غیر معنی دار با ژنوتیپ های برتر از نظر این صفت بودند. همبستگی بسیار قوی و منفی (r=-0.701) بین درصد بقا پس از یخبندان و میزان رطوبت طوقه وجود داشت. از دیگر صفاتی كه رابطه معنی دار با درصد بقا پس از یخبندان داشت، مرحله رشد آغازه های سنبله (r=-0.619) بود. همبستگی معنی داری بین درصد بقا پس از یخبندان و تعداد روز تا ظهور سنبله (r=-0.207) و تعداد روز تا رسیدگی فیزیولوژیك (r=-0.208) وجود نداشت. درصد بقا پس از یخبندان با میانگین یادداشت برداری های مزرعه ای تحمل به سرما در 5 ایستگاه منطقه سرد كشور، رابطه مثبت و معنی داری (r=-0.416) داشت، بنابراین می توان نتیجه گرفت كه روش یخبندان طوقه و متعاقب آن محاسبه درصد بقا پس از یخبندان روشی مطمئن برای برآورد تحمل به سرما و یخبندان ژنوتیپ های گندم در شرایط طبیعی می باشد.
كلید واژه: آغازه های سنبله، بقا پس از یخبندان، تحمل سرما، رسیدگی فیزیولوژیك، ظهور سنبله، یخبندان طوقه

لینک کمکی