فایل word اثر فواصل مختلف آبياري و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومي رازيانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word اثر فواصل مختلف آبياري و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومي رازيانه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word اثر فواصل مختلف آبياري و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومي رازيانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word اثر فواصل مختلف آبياري و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومي رازيانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word اثر فواصل مختلف آبياري و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومي رازيانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشهاي زراعي ايران

تعداد صفحات :13

به منظور بررسی اثر فواصل آبیاری و تراكم بر عملكرد و اجزا عملكرد دو توده بومی رازیانه، آزمایشی در دو سال زراعی 1382-1381 و 1383-1382 در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اجرا درآمد. این آزمایش به صورت كرتهای دوبار خرد شده در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی و در سه تكرار انجام شد. تیمارهای مورد بررسی عبارت بودند از: فواصل مختلف آبیاری در سه سطح (10، 20 و 30 روز)، دو توده بومی (خراسان و كرمان) و تراكم در 4 سطح (40، 50، 67، 100 بوته در مترمربع). فواصل بین ردیف ها ثابت (25 سانتیمتر) و تراكم از طریق تغییر فواصل روی ردیف ها (4، 6، 8 و 10 سانتیمتر) تنظیم شد. نتایج نشان داد كه آبیاری اثر معنی داری بر اندامهای رویشی و زایشی رازیانه داشت. با افزایش فواصل آبیاری، ارتفاع، وزن خشك ساقه كل، وزن خشك كل تعداد انشعابهای فرعی در متر مربع، تعداد چتر در متر مربع، تعداد چتر در بوته، تعداد چتر بارور در انشعاب اصلی، تعداد كل چتر در انشعاب فرعی، تعداد چترك در چتر، وزن هزار دانه و عملكرد دانه روند كاهش داشت. تعداد انشعابهای اصلی در متر مربع و تعداد دانه در چترك از روند ثابتی پیروی نكرد. توده خراسان از نظر ارتفاع و وزن هزار دانه نسبت به توده كرمان برتری داشت، اما تعداد انشعابهای اصلی در متر مربع، تعداد انشعاب فرعی در متر مربع، تعداد چتر در متر مربع، تعداد چتر بارور در انشعاب اصلی، تعداد چترك در چتر، تعداد دانه در چترك و عملكرد دانه در توده كرمان بیشتر از خراسان بود. دو توده از نظر وزن خشك ساقه، وزن خشك كل، تعداد چتر در بوته و تعداد چتر در انشعاب فرعی اختلاف معنی داری نداشتند. با افزایش تراكم از 40 به 100 بوته در متر مربع، تعداد چتر در بوته، ‌تعداد چتر بارور در انشعاب اصلی، تعداد چترك در چتر و تعداد دانه در چترك روند كاهشی نشان داد كه این كاهش از نظر آماری معنی دار بود. وزن هزار دانه تحت تاثیر تراكم واقع نشد، اما وزن خشك ساقه، وزن خشك كل، تعداد انشعابهای اصلی در متر مربع، تعداد انشعاب فرعی در متر مربع، تعداد چتر در متر مربع و عملكرد دانه با افزایش تراكم افزایش یافت. تعداد چتر در انشعاب فرعی با تغییر تراكم از روند ثابتی پیروی نكرد. نتایج این تحقیق نشان داد كه بیشترین عملكرد دانه رازیانه در توده بومی كرمان با فواصل آبیاری 10 روز و تراكم 100 بوته در متر مربع حاصل شد.
كلید واژه: رازیانه، فواصل آبیاری، تراكم، توده های بومی، عملكرد

لینک کمکی