فایل word بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L) دارای 25 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي ويژگيهاي مورفولوژيكي برگ گردوي ايراني (.Juglans regia L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات جنگل و صنوبر ايران

تعداد صفحات :25

شناسایی، حفاظت و استفاده از منابع ژنتیكی به عنوان یكی از ارزشمندترین ثروت های ملی هر كشور از اهمیت خاصی برخوردار است. درخت گردوی ایرانی (Persian Walnut (Juglans regia L.)) نیز به دلیل ارزشهای چندگانه (خوراكی، چوب، حفاظتی، ژنتیكی و دارویی) خود یكی از منابع بسیار ارزشمند ژنتیكی ایران به شمار می آید. به همین منظور 32 صفت مورفولوژیكی برگ گونه گردوی ایرانی بر روی 243 پایه از 9 جمعیت (شامل 4 جمعیت خودرو و 5 جمعیت دست كاشت با تكرار نمونه برداری در دو سال پیاپی برای جمعیت های خودرو) تحقیق شد. اثر سال بر روی صفات بررسی گردید. اثر تعداد برگچه بر روی تغییر ارزش صفت درون هر ژنوتیپ نیز ارزیابی شد. با تجزیه واریانس صفات مورد بررسی، F ژنوتیپ در مورد تمامی صفات كمی در سطح 0.001 معنی دار شد و این نشانگر اختلاف بسیار معنی دار و تنوع مناسب صفات بررسی شده بین ژنوتیپهای مورد مطالعه است. با تصحیح ضریب تنوع (Coefficient of Variance) (C.V.) هر صفت (با كسر ضریب تغییرپذیری درون ژنوتیپ (Coefficient of Variance in Genotype (C.V.G.) تصحیح شده بر اساس گروه های برگچه ای (5، 7، 9 و 11 برگچه ای) از ضریب تنوع اولیه)، ضریب تنوع صفات بسیار واقعی تری بدست آمد. به منظور تعیین كم تغییر پذیرترین صفات، بر پایه ضریب تغییرات این صفات درون ژنوتیپ ها (C.V.G.) با اعمال تصحیحات لازم در زمینه گروههای برگچه هر ژنوتیپ (در 243 تكرار- تعداد پایه های بررسی شده) مقایسه میانگینی بر اساس شیوه دانكن صورت گرفت. ضرایب همبستگی ساده میان صفات به تفكیك جوامع برگچه ای (5، 7 و 9 برگچه ای) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل خوشه ای (با شیوه (Unweighted Paired Group Method using Arithmetic averages) (UPGMA تمامی 243 پایه بررسی شده بر اساس تمامی 32 صفت مورد بررسی، 19 خوشه بدست آمد كه هفت خوشه آن تك عضوی و چهار خوشه آن دو یا سه عضوی بودند. از مجموع بررسیهای صورت گرفته بر روی صفات برگی جمعیت های درخت گردو در ایران، مهمترین صفات تمایز دهنده قابل اعتماد مورفولوژیكی برگ گردوی ایران عبارت بودند از: طول بزرگترین برگچه، طول دمبرگ، شكل حاشیه برگچه، آرك تانژانت نسبت میانگین طول برگچه به میانگین عرض برگچه و آرك تانژانت نسبت نصف عرض برگ به طول دمبرگ.
كلید واژه: گردوی ایرانی، مورفولوژیك برگ، جمعیت خودرو، جمیعت دست كاشت، ضریب تنوع، تجزیه و تحلیل خوشه ای

لینک کمکی