فایل word بررسي تنوع گونه هاي يونجه يکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتي خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي تنوع گونه هاي يونجه يکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتي خاک دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي تنوع گونه هاي يونجه يکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتي خاک  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي تنوع گونه هاي يونجه يکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتي خاک،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي تنوع گونه هاي يونجه يکساله از نظر عملکرد علوفه تحت سطوح مختلف رطوبتي خاک :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :18

این مطالعه در قالب آماری آزمایش فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی و با 3 تکرار به صورت کشت گلدانی در ایستگاه زاله سنندج در سال 1374 مورد بررسی قرار گرفت. فاکتورهای مورد بررسی میزان رطوبت با 4 سطح (دروه های آبیاری 5، 4، 3 و 2 روزه) و گونه یونجه یکساله با 6 گونه (گونه های Medicago truncatula، M. scutellata، M. rigidula، M. littoralis، M. rogosa paragosa و M. orbicularis) بودند.بر اساس نتایج بدست آمده، میانگین های وزن خشک بخش هوایی و ریشه به ترتیب 5 و 4.7 گرم و نسبت میان صفات مذکور حدود 1 بود. نتایج حاصل از تجزیه کوواریانس (متغیر تعداد بوته در گلدان به عنوان کوواریت) نشان داد که فاکتور رطوبت خاک اثرات بسیار معنی داری بر صفات وزن بخش هوایی و ریشه بوته دارد. مقایسه میانگین سطوح مختلف رطوبت نشان داد که 4 سطح متفاوت آبیاری از نظر تاثیر بر صفات مورد بررسی به ویژه عملکرد بخش هوایی در 4 گروه مختلف قرار گرفتند و دور آبیاری 5 روزه موجب کمترین تولید و دور آبیاری 2 روزه موجب بیشترین تولید بیوماس هوایی گردید.اختلاف میان گونه های یونجه یکساله از لحاظ عملکرد بخش هوایی و ریشه معنی دار (P<0.01) گردید. مقایسه میانگین گونه ها نشان داد که گونه های M. truncatula، M. scutellata و M. rigidula از نظر صفات مذکور به ویژه عملکرد بخش هوایی برترین گونه ها بودند. همچنین اثر متقابل میان فاکتورهای رطوبت و گونه یونجه یکساله نیز برای صفات مذکور معنی دار (P<0.01) بود. در میان گونه های مورد بررسی M. truncatula و M. rigidula در کلیه سطوح رطوبتی موفق تر از بقیه عمل نموده و پایداری تولید بیوماس هوایی و ریشه بالایی را نشان دادند. گونه M. scutellata فقط در شرایط مطلوب رطوبتی پتانسیل افزایش وزن ریشه و بخش هوایی بالایی نشان داد. متوسط وزن ریشه بوته همبستگی مثبت و بسیار معنی داری با متوسط وزن بخش هوایی بوته نشان داد (r= 0.912). همچنین ضریب رگرسیون (bi) متغیر وزن ریشه بوته بر وزن بخش هوایی مثبت و بسیار معنی دار و ضریب تبیین بالا (R2= %98.1) بیانگر توجیه بخش اعظم تغییرات متغیر وزن بخش هوایی بوته با متغیرهای وزن ریشه و نسبت میان وزن بخش هوایی و وزن ریشه بوته می باشد.
كلید واژه: یونجه یکساله، وزن بخش هوایی، وزن ریشه و رطوبت

لینک کمکی