فایل word گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen"s و Benecks در طي سيکل زندگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen"s و Benecks در طي سيکل زندگي دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen"s و Benecks در طي سيکل زندگي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen"s و Benecks در طي سيکل زندگي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word گزارش جديدي از بررسي تغييرات مورفولوژيک دو گونه Nostoc ellipsosporum و Nostoc muscorum در دو محيط کشت Allen"s و Benecks در طي سيکل زندگي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : زيست شناسي ايران

تعداد صفحات :14

در سالهای اخیر آرایه شناسی(تاکسونومی) جلبکهای سبز آبی بعلت تغییرات مورفولوژیک در محیط کشتهای مختلف، مورد بحث جلبک شناسان است. بمنظور تعیین یک سیستم بهتر برای آرایه شناسی (تاکسونومی) آنها، با توجه به محیط کشتهای مختلف، هدف از این تحقیق ارایه محیط کشتی است که بیشترین میزان ثبات در خصوصیات بیومتری گونه ها مانند عرض فیلامان یا تریکوم، اندازه سلول، هتروسیست و اسپور را که در محیطهای کشت بسیار متغیر ظاهر، و باعث رشد نرمال ارگانیسمها بدون بوجود آوردن هیچ تغییر مورفولوژیکی شود. در این مطالعه دو گونه خالص شده N.ellipsosporum وN.muscorum که از فراوان ترین گونه های شناسایی شده در شالیزارهای استان گلستان است در دو محیط کشت، تغییر یافتهAllen"s (1955) و (Benecks (1939 کشت داده شد. تغییرات مورفولوژیک شش فاکتور طول و قطر هتروسیست، آکاینت و سلول رویشی از ابتدای روز تلقیح تا پایان فاز ایستایی (روز 21) اندازه گیری شد: مشاهدات نشان داد که سلولهای رویشی هر دو گونه، در محیط کشت Benecks کاملا مارپیچی و فنر مانند می شوند و این حالت تا پایان آزمایش ادامه دارد. هتروسیستها نیز در این محیط استخوانی شکل می شوند اما در محیط کشت Allen"s سلولها شکل طبیعی خود را حفظ می کنند. نتایج آنالیز آماری داده های حاصل از آزمایش فاکتوریل اجرا شده در چهار چوب طرح کاملا تصادفی، نشان داد که بین تمام پارامترهای اندازه گیری شده تفاوت معنی داری در سطح 95 درصد وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون دانکن و ترسیم دندرو گرام نیز نشان می دهد که در بیشتر خصوصیات اندازه گیری شده در دو محیط تفاوت معنی دار است. از این رو جهت بدست آوردن کشتهایی با ثبات مورفولوژیکی بیشتر محیط Allen"s پیشنهاد می شود. با این حال در بررسی حاضر کلیدهای شناسایی بر اساس تغییرات بدست آمده در هر دو محیط کشت تهیه شد.
كلید واژه: تغییرات مورفولوژیک، Nostoc، Allen"s ، Benecks، سیکل زندگی

لینک کمکی