فایل word مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه استحكام پيوند برشي سيستم هاي Self-etch در عاج سطحي و عمقي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: اخیرا آزمایشات مقاومت شكست بعنوان روش كلینیكی ارزیابی استحكام پیوند حد فاصل كامپوزیت به عاج مورد توجه می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عمق بر میزان استحكام پیوند برشی با استفاده از سیستم های Self-etch می باشد.مواد و روشها: روش این مطالعه تجربی، از نوع آزمایشگاهی و نوع تحقیق تحلیلی و با طرح موازی بود. در این مطالعه 48 دندان پره مولر انسانی مورد استفاده قرار گرفت. بعد از تمیز كردن مكانیكی دندانها، نمونه ها در هیپوكلریت سدیم %5.25 جهت ضد عفونی به مدت 5 دقیقه قرار گرفتند. دندانها از ناحیه ریشه بوسیله رزین آكریلی مانت شدند. نمونه ها به 4 گروه A, B, C, D بصورت مساوی تقسیم شدند. در گروه A و B سطح باكال نمونه ها تا ناحیه اتصال عاج و مینا تراشیده شدند و در گروه C و D، سطح باكال تا سه میلیمتر عمیق تر از DEJ تراشیده شدند. در این مطالعه دو گروه از سیستم های Self-etch به كار برده شدند. Prompt-Lpop و Prime & Bond NT. در گروه A وC از عامل اتصال Prompt-Lpop و در گروه B و D از عامل اتصال Prime & Bond NT طبق دستور كارخانه استفاده شد. قطعاتی از كامپوزیت با قطر1.5 میلیمتر و ارتفاع 2 میلیمتر برروی سطح باكال آماده سازی شده دندانده قرار داده و كیور شدند و در نهایت نمونه ها تحت نیروی برشی و با سرعت 1mm/min تا نقطه شكست بارگذاری شدند. جهت مقایسه استحكام پیوند برشی گروه ها با یكدیگر از آزمون آنالیز واریانس دو عاملی ANOVA استفاده گردید.یافته ها: میانگین استحكام پیوند برشی در سیستم Prompt-Lpop در عاج سطحی، 26.42±3.40 MPa و در عاج عمقی، 11.83±2.62 MPa و در سیستم Prime & Bond NT، در عاج سطحی، 24.33±4.70 MPa و در عاج عمقی، 12.91±2.21 MPa بود. همچنین مجموع میانگین استحكام پیوند برشی دو سیستم باندینگ در عاج سطحی 25.37±4.10 MPa و در عاج عمقی12.35±2.42 MPa بود. نتایج آزمون آماری نشان داد كه تفاوت معنی دار آماری بین استحكام پیوند برشی دو ماده Prompt-Lpop و Prime & Bond NT و در عاج سطحی و عمقی وجود نداشت. ولی تفاوت آماری معنی داری بین استحكام پیوند برشی در عاج سطحی و عاج عمقی در هر دو سیستم بطور جداگانه مشاهده شد.نتیجه گیری: با توجه به آنالیز آماری داده ها تراش محافظه كارانه حفره و با عمق كمتر برای بهبود كارایی ترمیم هایی كه از سیستم های چسباننده عاجی Self-etch استفاده می كنند توصیه می گردد.
كلید واژه: استحكام برشی، سیستم های خود اچ كننده، عاج سطحی، عاج عمقی

لینک کمکی