فایل word مقايسه عملكرد گل در ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) جمع آوري شده از مناطق مركزي كشور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word مقايسه عملكرد گل در ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) جمع آوري شده از مناطق مركزي كشور دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word مقايسه عملكرد گل در ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) جمع آوري شده از مناطق مركزي كشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word مقايسه عملكرد گل در ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) جمع آوري شده از مناطق مركزي كشور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word مقايسه عملكرد گل در ژنوتيپهاي گل محمدي (.Rosa damascene Mill) جمع آوري شده از مناطق مركزي كشور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران

تعداد صفحات :20

ژنوتیپهای گل محمدی (Rosa damascene Mill.) از مناطق مركزی ایران شامل استانهای اصفهان، تهران، قم، سمنان، مركزی و یزد جمع آوری و در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع در قالب طرح بلوكهای كامل تصادفی با سه تكرار كشت شدند. صفات مختلفی شامل عملكرد در یك دوره گلدهی، تعداد گل در هكتار، عملكرد گل در بوته، وزن تك گل، تعداد گل در بوته و درصد ماده خشك در سالهای 1380 تا 1383 مورد بررسی قرار گرفتند. ارزیابی داده ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگینها و تجزیه همبستگی انجام گرفت. ارزیابی داده ها با استفاده از تجزیه واریانس، گروه بندی میانگینها و تجزیه همبستگی انجام گرفت. اختلاف معنی داری میان ژنوتیپها از نظر عملكرد گل، تعداد گل در هكتار، عملكرد گل در بوته، تعداد گل در بوته، درصد ماده خشك گل (P<0.001) و وزن تك گل (P<0.05) مشاهده گردید. مقایسه میانگینها نیز ژنوتیپهای تحت بررسی را بر اساس صفات مورد بررسی در گروههای مختلف قرارداد. بر اساس میانگین چهار سال، بیشترین میزان عملكرد و تعداد گل در هكتار در نمونه شماره دو یزد و كمترین آنها در نمونه شماره دو سمنان مشاهده گردید. بیشترین وزن تك گل در نمونه اراك و كمترین آن در نمونه شماره هفت اصفهان مشاهده شد. از نظر درصد ماده خشك گل نیز بیشترین مقدار مربوط به نمونه شماره دو یزد بود، در صورتی كه كمترین میزان از نمونه جمع آوری شده از استان تهران بدست آمد. همچنین همبستگی مثبت (r=0.96) و معنی داری (P<0.01) بین عملكرد و تعداد و اجزا آن در گل محمدی مناطق مركزی كشور بودند. همچنین علاوه بر امكان گروه بندی بر اساس منشا جغرافیایی، میزان عملكرد و تعداد گل كه در این مطالعه همبستگی معنی داری با هم نشان دادند را می توان به عنوان معیارهای ارزیابی و گزینش ژنوتیپهای گل محمدی در مناطق مركزی كشور مورد استفاده قرار داد.
كلید واژه: گل محمدی (.Rosa damascene Mill)، ژنوتیپ، تنوع، عملكرد گل و مناطق مركزی

لینک کمکی