فایل word تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word تعيين الگوي پلاسميدي و مقاومت آنتي بيوتيكي استافيلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلين بيني در بيماران دياليزي مركز آموزشي و درماني امام خميني تبريز :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: استافیلوكوكوس اورئوس یك كوكسی گرم مثبت است كه عفونت های متنوعی را در انسان ایجاد می كند. این باكتری یكی از عوامل شایع عفونت در بیماران همودیالیزی می باشد. بیماران دیالیزی كه در بینی خود ناقل استافیلوكوكوس اورئوس هستند بیشتر در معرض عفونت و مرگ و میر ناشی از این باكتری قرار می گیرند. مقاومت دارویی در استافیلوكوك ها رو به گسترش است. گسترش مقاومت هم به وسیله موتاسیون و هم به وسیله انتقال DNA پلاسمیدی صورت می گیرد. هدف از این مطالعه تعیین الگوی پلاسمیدی و مقاومت آنتی بیوتیكی سویه های استافیلوكوكوس اورئوس جدا شده از ناقلین بینی در بیماران دیالیزی مركز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز بود.روش كار: در این تحقیق از كل بیماران بخش دیالیز مركز آموزشی درمانی امام خمینی تبریز (107 بیمار) با استفاده از سوآپ استریل از قسمت قدامی بینی نمونه برداری بعمل آمد و در محیط كشت بلادآگار كشت داده شد. كلنی های رشد كرده با روش های معمول آزمایشگاهی به عنوان استافیلوكوكوس اورئوس تعیین هویت شدند. آنتی بیوگرام تمام سویه های جدا شده كه 50 سویه بود در مقابل 12 آنتی بیوتیك به روش استاندارد Kirby-Bauer انجام شده و از سویه استاندارد ATCC29213 به عنوان كنترل كیفیت دیسك ها استفاده شد. سویه ها در محیط كشت (Luria Bertani)LB كشت داده شده و سپس با استفاده از روش Parisi محتویات DNA پلاسمیدی آنها استخراج شده و در ژل آگارز الكتروفورز انجام شد.یافته ها: نتایج آنتی بیوگرام سویه ها از نظر میزان مقاومت در مقابل 12 آنتی بیوتیك به شرح زیر بود: در مقابل جنتامایسین 20%، اگزاسیلین 28%، نئومایسین 30%، كلیندامایسن 26%، اریترومایسین 30%، كوتریموكسازول 44%، كلرامفنیكل 32%، تتراسیكلین 36% و سیپروفلوكساسین 10% بود. همه سویه ها در مقابل آموكسی سیلین و پنی سیلین مقاوم بوده و هیچكدام از آنها در مقابل وانكومایسین مقاومتی از خود نشان ندادند. از 50 سویه استافیلوكوكوس اورئوس 27 سویه دارای پلاسمید بودند و اكثر آنها یك پلاسمید بزرگ داشتند.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد كه مقاومت آنتی بیوتیكی بالا و حضور پلاسمید در سویه های استافیلوكوكوس اورئوس ارتباط نزدیكی باهم دارند و تشابه زیاد در الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی و الگوی پلاسمیدی در سویه های جدا شده از یك بخش خاص نشان می دهد كه احتمالا این سویه ها یكی بوده و ممكن است منبع انتشار آنها نیز یكی باشد و ایزوله هایی كه فاقد پلاسمید بودند ممكن است مقاومت شان كروموزومی باشد.
كلید واژه: استافیلوكوكوس اورئوس، الگوی پلاسمیدی، الگوی مقاومت آنتی بیوتیكی، ناقلین بینی، یماران دیالیزی

لینک کمکی