فایل word بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380 دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي برخي علل مشروطي از ديد دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال تحصيلي 81-1380 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشكي

تعداد صفحات :13

زمینه: مطالعه در مورد علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاه ها یكی از اولویت های پژوهش در آموزش است.هدف: این مطالعه به منظور تعیین علل افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان در طی تحصیل صورت گرفته است.روش کار: در این مطالعه مورد- شاهدی، 761 دانشجوی دانشگاه علوم پزشكی همدان كه در سال تحصیلی 81-80 به تحصیل اشتغال داشتند، به طور تصادفی و داوطلبانه شركت كردند. گروه مورد دانشجویانی بودند كه در طی دو نیم سال مورد مطالعه مشروط شده بودند (N=43) و گروه شاهد مشروط نشده بودند (N=718). برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای كه بر اساس هشت عامل مهم در یادگیری دانشجویان شامل روش های تدریس، ارزشیابی، منابع آموزشی، طراحی ارایه واحدهای درسی، وضعیت فردی، مشكلات زیستی، محیط آموزشی، و دسترسی به استاد راهنما، تهیه شده بود، پس از اطمینان از روایی و پایایی، مورد بهره برداری قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد درصد مشروطی در دانشجویان پسر (9.4) بیش از دختران (4.3) بود. در بین عوامل هشتگانه از نظر روش های تدریس بین نمره نظرات (انحراف معیار ± میانگین) دانشجویان مشروط شده (=`x 3.56 SD=1.16) و مشروط نشده (=`x 3.95 SD=0.98) اختلاف معنی داری وجود داشت (p=0.014). همچنین، اختلاف معنی داری از جهت خصوصیات فردی بین دانشجویان مشروط شده (=`x 4.36 SD=1.26) و مشروط نشده (=`x 4.76, SD=1.08) مشاهده گردید (p=0.023). میانگین نمره دو عامل روش تدریس و خصوصیات فردی دانشجو در دانشجویانی كه حداقل در یك درس نمره كمتر از 10 كسب كرده بودند و میانگین نمره دو عامل روش تدریس و مشكلات زیستی و تحصیلی دانشجویانی كه حداقل در یك درس نمره 12-10 كسب كرده بودند، به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05).نتیجه گیری: با عنایت به یافته های این پژوهش مشخص شد كه عواملی چون نحوه روش تدریس مدرسین، خصوصیات فردی دانشجو، مشكلات زیستی و تحصیلی دانشجو، جنس، و معدل دیپلم، بر روی مشروط شدن یا افت تحصیلی دانشجویان اثر قابل توجه ای داشته است. توجه به این عوامل در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه می تواند در پیشگیری از مشروطی و افت تحصیلی نقش مهمی داشته باشد.
كلید واژه: مشروطی، افت تحصیلی، دانشجوی پزشكی، روش تدریس، ارزشیابی

لینک کمکی