فایل word بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي روابط بين صفات در ارقام زراعي يولاف در شرايط تنش و بدون تنش رطوبتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :18

این مطالعه با هدف بررسی روابط بین صفات فنولوژیك، مرفولوژیك و فیزیولوژیك و تاثیر آنها بر عملكرد دانه 20 ژنوتیپ یولاف، تحت دو تیمار آبیاری بر مبنای 70±3 و 130±3 میلی متر تبخیر از تشت تبخیر كلاس A در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در سال زراعی 1381-82 انجام شد. در هر دو رژیم رطوبتی عملكرد دانه با شاخص برداشت و میزان آب نسبی برگ (RWC) هم بستگی مثبت و معنی دار و با تعداد روز تا خوشه دهی هم بستگی منفی و معنی داری داشت. ضمن این كه هم بستگی آن با ارتفاع بوته در مرحله رسیدگی در شرایط بدون تنش رطوبتی مثبت و معنی دار شد. تجزیه به عامل ها در هر دو محیط سه عامل را معرفی نمود كه عامل های عملكرد، فنولوژیك و مخزن نام گذاری شدند. تجزیه رگرسیون مرحله ای برای عملكرد دانه در هر دو شرایط رطوبتی شاخص برداشت را به عنوان اولین متغیر شناسایی كرد. در مرحله دوم در محیط بدون تنش ارتفاع بوته و در شرایط تنش میزان آب نسبی برگ وارد مدل شدند و به همراه شاخص برداشت جمعا %64 و %66 از تغییرات عملكرد دانه را توجیه نمودند. نتایج حاصل از تجزیه ضرایب مسیر بر اساس ضرایب هم بستگی ژنتیكی بین عملكرد دانه با شاخص برداشت و اجزای عملكرد )تعداد خوشه در متر مربع، تعداد دانه در خوشه و وزن دانه( نشان داد كه در هر دو رژیم رطوبتی شاخص برداشت بیشترین اثر مثبت را بر عملكرد دانه داشت. بالاترین اثر غیر مستقیم منفی در شرایط بدون تنش و تنش رطوبتی به ترتیب مربوط به تعداد خوشه در واحد سطح و شاخص برداشت از طریق تعداد دانه در خوشه بود.
كلید واژه: اجزای عملكرد، تجزیه به عامل ها، تجزیه ضرایب مسیر، تنش رطوبتی، هم بستگی های فنوتیپی و ژنتیكی، یولاف

لینک کمکی