فایل word بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات مورفولوژيك ده رقم گياه جو در شرايط آب و هوايي اسكو (آذربايجان شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل word بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات مورفولوژيك ده رقم گياه جو در شرايط آب و هوايي اسكو (آذربايجان شرقي) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل word بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات مورفولوژيك ده رقم گياه جو در شرايط آب و هوايي اسكو (آذربايجان شرقي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل word بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات مورفولوژيك ده رقم گياه جو در شرايط آب و هوايي اسكو (آذربايجان شرقي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل word بررسي اثر تنش خشكي بر روي برخي از صفات مورفولوژيك ده رقم گياه جو در شرايط آب و هوايي اسكو (آذربايجان شرقي) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهش و سازندگي

تعداد صفحات :9

به منظور ارزیابی برخی از صفات مورفولوژیك ارقام مختلف جو تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش خشكی در مرحله سنبله دهی، در شرایط آب و هوایی اسكو از توابع آذربایجان شرقی، آزمایشی در بهار سال 83 در قالب بلوك های كامل تصادفی به طور جداگانه و هر كدام با سه تكرار انجام شد. برای ایجاد تنش خشكی، آبیاری در یكی از آزمایشها از مرحله سنبله دهی تا برداشت قطع شد و در هر دو طرح 5 صفت مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه واریانس ساده برای هر دو بیمار نشان داد كه در ارقام مورد مطالعه برای كلیه صفات به جز صفت «مساحت پرچم» اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه مركب دو محیط نشان داد كه بین ارقام در مورد تمامی صفات اختلاف معنی داری وجود دارد. اثر محیط نیز برای صفت طول سنبله غیر معنی دار و در بقیه صفات معنی دار بوده كه بیانگر تأثیر منفی روی صفات در اثر اعمال تنش در مرحله سنبله دهی می باشد. اثر متقابل ژنوتیپ محیط برای صفات عملكرد دانه و مدت زمان رسیدگی معنی دار شد كه نمایانگر واكنش متفاوت ارقام در محیط های مختلف است. مقایسه میانگین صفات نشان داد كه در شرایط بدون تنش بیشترین عملكرد مربوط به رقم شماره 5 و در شرایط تنش خشكی مربوط به رقم شماره 4 می باشد.
كلید واژه: جو، تنش خشكی، صفات مورفولوژیك، صفات گزرومورفیك، اسكو، آذربایجان شرقی

لینک کمکی